(905) 804-4640
734-394-4339 8324541954
WSPÓ£PRACA
KONTAKT
frowardly

KANCELARIA

Kancelaria powsta³a w 2007 roku jako kontynuacja dotychczasowej praktyki Marcina Nowaka w zakresie prawa gospodarczego, prowadzonej od roku 2001.

DALEJ

403-225-9522

OFERTA

Zapewniamy kompleksow± obs³ugê prawn± przedsiêbiorców w zakresie wszystkich aspektów ich dzia³alno¶ci gospodarczej. Realizujemy tak¿e zlecenia indywidualne.

DALEJ

(581) 297-3519

WSPÓ£PRACA

Porady prawne i konsultacje udzielane s± zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i poza ni±, w zale¿no¶ci od potrzeb Klientów.
 

256-225-8049

All Rights Reserved for Marcin Nowak 2011 inspired by 2arts.pl